Gaelic Scotland
Gaelic Scotland

SEARCH/LORG


You are in Home >Gaelic Scotland - Official Tourism Portal
Gaelic Scotland

 

Gaelic Scotland

Fàilte chridheil oirbh uile - a warm Gaelic welcome to you. Gaelic and its related culture are among Scotland's greatest treasures and both have had a profound influence on the nation's social history.

Gaelic is one of the family of Celtic languages and is spoken in communities in the north-west of the country. It is also used by many in Scotland's towns and cities. Though the number of native speakers has fallen gradually over the past couple of centuries, Gaelic and its culture have never attracted quite the amount of interest as they do today. Gaelic truly is a great asset and one which we should like to share with you all.

Gaelic Scotland offers some background on the language but focuses mainly on providing you with the means to source required information for yourself. Use this site to show you the road through Gaelic Scotland

Turas math leibh - have a good journey

 

Tha a' Ghàidhlig air te dhe na canain Ceilteach agus tha i air a bruidhinn ann an coimhearsnachdan ann an Iar Thuath na dùthcha.
Tha i cuideachd air a labhairt le moran ann am bailtean na h-Alba. Ged a tha an àireamh de luchd-bruidhinn na Gàidhlig air tuiteam san dà cheud bliadhna a chaidh seachad, chan eil an ìre aire a th'aig a' Ghàidhlig sa cultur an-diugh riamh air a bhi aice roimh'n a seo. Tha a' Ghàidhlig da rireabh na buannachd mor agus tha i air te a bu toil leinn a roinn còmhla leibh-se.
Tha Gaelic Scotland a' tabhann fiosrachaidh air a' chanan ach se a tha fainear dha, ach a bhi na mheadhain a bheir dhuibh-se an cothrom na tha a dhìth oirbh fhaighinn a-mach dhuibh fhèin.
Cleachdabh an làrach seo airson bhur slighe a dhèanamh troimh Gaelic Scotland.