Gaelic Scotland
Gaelic Scotland
You are in Home >Gaelic Scotland - About Gaelic
About Gaelic

ABOUT GAELIC
They say languages are man's greatest cultural achievements and for that reason they should be cherished. Each language has an associated culture and the richness and variety of such cultures further reinforces the need to protect languages for the future.The wealth of Gaelic's associated culture belies the small numbers actually speaking the language.

It has resources in terms of music, songs, dance, poetry and story-telling which dwarf those of languages which are much stronger numerically.

Throughout the ages Gaels have placed great store in their culture. Clan chiefs, among others, were active patrons of harp-playing, piping, poetry and story-telling and this did much to ensure that these arts survived and thrived

During the 19th and 20th centuries a great deal of Gaelic music and lore was collected and recorded for future generations.
But Gaelic culture is not one which is confined to the archives. It is a living culture which is vibrant and exciting and offers ample opportunity for people to sample and further explore its delights.

Gruth is Uachdar
Karen Matheson of Capercaillie
Cailean MacLean in the Aros bookshop, Skye
An Tobar Gaelic Museum, Mull

DUALCHAS NA GÀIDHLIG
Thathar a radha gu bheil cànain nan soirbheachaidhean cho luachmhor sa th’aig mac an duine agus ‘s math ‘s fheuch iad a bhi gam meas. Aig gach cànan tha cultur na luib agus tha beairteas agus caochladh nìthean sònraichte nan culturan sin a neartachadh an riatanachd ur cànain an dìon.

Tha beairteas dualchas nan Gàidheal a’ cumail a falach cho beag ‘s a tha na h-aireamhan a tha a’ bruidhinn na cànain an-diugh. Tha treuntasan cultur na Gàidhlig ann an ceòl, òrain, dannsa, bàrdachd agus sgeulachdan fada air thoiseach air na cànain sin a tha gu math nas làidire a thaobh na tha gam bruidhinn.

A-nuas troimh nan linntean, tha Gàidheil air a bhi a’ meas luach an cultur. Bhitheadh na Cinn-Feadhna, a-measg chaich, a’ brosnachadh na clàrsaich, pìobaireachd, bàrdachd agus sgeulachdan agus rinn seo na h-uidhir airson na h-ealain sin a chumail beò.

Troimh’n naoidheamh agus an fhicheadamh linn, chaidh an t-uamhas ceòl Gàidhlig agus seanchas a chruinneachadh sa chlàradh.

 Ach chan eil cultur na Gàidhlig air fear a tha air a chaomhnadh a dh’ aon ghnothaich ann an tasg-lainn. Tha e na chultur a tha beò agus togarrach agus tha e a’ toirt cothrom gu leor do dhuine sam bi a bheairtis a rannsachadh dhaibh fhein.


Go to home

Go to Next Page