Gaelic Scotland
Gaelic Scotland
You are in Home >Gaelic Scotland - Language, names, alphabet
Language

LANGUAGE
As visitors to the Scottish Highlands you will soon realise that you are in an area which is linguistically and culturally distinct. Place names are an immediate clue as to the area's distinctiveness because more often than not they betray their Gaelic origins and in an increasing number of districts road signs, shop names, and those on public buildings are written in the traditional language as well as in English. Personal names and entertainment offered here also have a particularly "Gaelic" feel and it is not unusual to catch snatches of Gaelic as you pass people in village streets or tune into conversations at the local inn.

You will also realise that Gaelic is a very particular language. It only uses 18 of the letters of the Latin alphabet - j, k q, v, w, x, y and z are missing. The letter H is also unusual letter. It appears often in Gaelic words but never as the initial letter.

Scottish Gaelic is strongly idiomatic and it also possesses a great diversity of sounds, perhaps more so than most other European languages. Also Gaelic word order is different from that in other languages with which visitors may be familiar. Furthermore there is no neuter gender - nouns are either 'he' or 'she', never 'it', and there are as many ways to say "yes" and "no" as there are verbs. So when you get an opportunity to lift the lid off this wonderfully rich language you will be surprised, enthralled and inspired.

Language
Language
Ceilidh Band
Language

CÀNAN
Mar chuairtearan air Ghaidhealtachd chan fhada gus an tuig sibh gu bheil sibh ann an sgìre a tha eadar-dhealaichte a thaobh cànan agus cultur. Tha ainmeanan-àiteachain nan sealladh air dreach an àite seach gu bheil iad, sa bhitheantas, a’ nochdadh freumhaichean Gàidhlig agus, barrachd ‘s barrachd, tha soighnichean-rathaid, ainmeanan air bùthan agus togallaichean poballach sgrìobhte ann an canan na sgìre, cho math ris a’ Bheurla.

Tuigidh sibh cuideachd gun e cànan air leth sònraichte a tha anns a’ Ghàidhlig. Chan eil e a’ cleachdadh ach ochd deug dhe na caractaran a tha anns a’ mhor chuid de chànain eile na Roinn Eòrpa. Cuideachd, tha mar a tha seantans air a h-òrdachadh eadar-dhealaichte bho chanain eile air am bi sibh eòlach.

A bharrachd air a sin, chan eil gnè neodar sa chànan idir - tha ainmearan an dàrna cuid nan “e” ar neo nan “i”, ach tha do dhiofair dhòighean air ”yes” agus “no” a radha ’s a tha ann de ghnìomhairean. Marsin, nuair a gheibh sibh an cothrom an cànan beairteach a tha seo fhaicinn dhuibh fhein bi e na thoileachadh mor dhuibh, agus na iongnadh ’s na bhrosnachadh


Go to home

Go to Next Page