Gaelic Scotland
Gaelic Scotland
You are in Home >Gaelic Scotland - Current status
Current Status

GAELIC'S CURRENT STATUS
About half of Scotland’s Gaelic speakers live in the traditional ‘core’ areas of north and west.The others are exiled Gaels living in the main cities, particularly Glasgow where more than 10,000 speak the language. Gaelic is spoken by only about 1% of the Scottish population, but has a profile and influence far greater than such a statistic might suggest. Behind this are such things as the general perception of a close relationship between the language and Scottish identity and the considerable wealth of cultural assets Gaelic has contributed to the nation.

Yet, unlike the Welsh and Irish languages in their countries, Gaelic does not have official status in Scotland.This puts it at an immediate disadvantage in the fight to ensure that Gaelic survives and thrives. Despite this there have been an impressive resurgence of interest in the language over the past couple of decades. In it’s wake Gaelic nurseries, Gaelic-medium primary schools, short and full-time courses in the language and a further education college whose courses are taught entirely through the language have been set up. At the same time the Gaelic arts of singing, piping, and clarsach playing have blossomed. There is a vibrant Gaelic media sector with Radio nan Gàidheal broadcasting daily throughout Scotland, and more Gaelic television programmes are being produced than ever before. In support of these developments there is now a range of agencies charged with promoting the arts, encouraging Gaelic learners and use of the language in commerce. Gaelic’s situation is now more encouraging than it might well have been were it not for the vigorous campaign to foster the language.

But much remains to be done.

Accordian Player
Scottish ParliamentSUIDHEACHADH NA GÀIDHLIG AN-DIUGH
Tha mu dhàrna leth luchd labhairt na Gàidhlig an-diugh a’ fuireach ‘s na h-àiteachain far am bu dual aig tuath agus air an taobh siar. Tha an còrr nan Gàidheil air fògair sna prìomh bhailtean, gu h-àraid ann an Glaschu far a bheil còrr ‘s deich mìle a’ bruidhinn na cànain.

Chan eil ach mu 1% de mhuinntir na h-Alba aig a bheil a’ Ghàidhlig ach tha inbhe agus àirde aig a’ chànan nas motha na shaoileadh duine bhon àireamh sin. A bharrachd air a seo, tha faireachadh ann mun dlùth cheangal a tha eadar an cànan agus dearbh-aithne na h-Alba agus na tha a’ Ghàidhlig air a chuir ri Alba a thaobh cultur na dùthcha.

Gidheadh, tha a’ Ghàidhlig ao-coltach ri Cuimris neo Gaeilge na h-Eirinn seach nach eil inbhe laghail aice ann an Alba. Tha seo ga dheanamh nas duilghe dhan a’ Ghàidhlig san t-srì airson a Ghàidhlig a chumail beò agus a neartachadh. A dh’aindeoin sin, tha ùidh mhor air dùsgadh sa Ghàidhlig sna bliadhnaichean a th’air a dhol seachad. An luib sin, tha sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean troimh mheadhain na Gàidhlig, cùrsaichean-goirid agus làn-ùine, gan gabhail sa chànan agus tha colaisde àrd-ìre air a steidheachadh anns a bheil a’ chànan na meadhain teagaisg. Mar an ceudna, tha na h-ealain Ghàidhlig, leithid seinn, pìobaireachd, agus cluich na clàrsaich air soirbheachadh. Tha cuideachd na meadhainean Gàidhlig beòthail, le Radio nan Gaidheal a’ craoladh gu làitheil troimh Alba agus barrachd phrògraman theilebhisean gan ullachadh na bha riamh. A’ toirt taic dha na tha a sin, tha ann a-nise sgaoileadh de bhuidheannan aig a bheil dleasdanas airson a bhi a’ brosnachadh na h-ealain, a’ toirt misneachd do luchd-ionnsachaidh agus ann a bhi a’ cleachdadh a’ chànain ann am malairt.

Tha suidheachadh na Gàidhlig nas dòchasaiche an-diugh na bhitheadh e mar a bitheadh an iomairt spionnadach a rinneadh airson an cànan a neartachadh. Ach, tha moran ri dheanadh fhathast.


Go to home

Go to Next Page